top of page

Her kan du følge projektet
med bygning af
den fleksible miljøpram.


Siden opdateres i takt med at projektet skrider frem.

Den fleksible miljøpram er verdens første af sin slags, og der er elementer i miljøprammen, der er så unikke, at FLEX-FEB har indgivet patentansøgning.

Anker 1
Historien bag den fleksible miljøpram

Den fleksible miljøpram er verdens første af sin slags, hvorfor der er indgivet patentansøgning. 
Ideen med den fleksible miljøpram opstod oprindeligt, fordi der p.t. ikke eksisterer en kapacitet til opsamling af olie på lavt vand og effektiv bekæmpelse af olieforurening i på lavt vand langs de danske kyster. 
Når først olien rammer kysten, skal der opsamles betydelige mængder sand og andet materiale (op til 30-60 gange oliemængden), som efterfølgende skal destrueres; og rammer olien en klippekyst skal denne afrenses manuelt, hvilket er meget omkostningskrævende og tilmed ofte skaber et nyt forureningsscenarie. Hertil kommer den skade, olien forvolder på kystzonens fauna og flora.

FLEX-FEB begyndte derfor at udvikle et fartøj, der

 • Kan operere på lavt vand (ned til 0,6 m).

 • Er let at operere og ikke forudsætter længere specialuddannelse.

 • Er let at opbevare og transportere med almindeligt tilgængeligt materiel.

 • Hurtig og nemt kan indsættes over alt i verden.

 • Er billig i anskaffelse, drift og vedligeholdelse.

GettyImages-146799453.jpg
Den fleksible miljøpram

FLEX-FEB fandt hurtigt ud af, at en lille og konstant dybgang bedst opnås ved at prammens opsamlings/lagringskapacitet og det omkringliggende farvand gøres til ”forbundne kar”, hvorfor miljøprammen skulle designes med det for øje. med en bund med en hulkonstruktion. For at forhindre det opsamlede olieforurenede vand i at løbe tilbage i det omkringliggende farvand, og for at dæmpe opslag af vand fra hulkonstruktionen, skulle miljøprammen udstyres med et filter, som stopper olien.


Der blev udført en række enkle modelforsøg, som viste at ideen med en bund med en hulkonstruktion og et filter fungerer.
FLEX-FEB ville designe miljøprammen så fleksibel som muligt, så den ikke alene kunne filtrere og opbevare olie, men også anvende forskellige former for opsamlingsudstyr. Derfor blev betegnelsen The Flexible Filtering Environment Barge – FLEX-FEB.
Det er vigtigt, at prammen belaster miljøet mindst muligt, i såvel drift og vedligeholdelse, som når den om mange år eventuelt er udtjent og skal bortskaffes. Miljøprammen bygges derfor i aluminium, der er 100 % genanvendeligt. 

Multifunktionel kapacitet

Undervejs i udviklingsforløbet erkendtes et parallelt behov for at opsamle tang og ålegræs, samt plast og andet overfladeaffald. FLEX-FEB konceptet er derfor skalérbart, både horisontalt (udstyr og funktion – opsamling af olie, tang/ålegræs, plast m.v.) og vertikalt (størrelse – rumfang og opsamlingskapacitet). Den fleksible miljøpram vil til dagligt kunne anvendes til rutinemæssig opsamling af almindeligt forekommende overfladeaffald og samtidig udgøre en kapacitet til øjeblikkelig indsættelse i tilfælde af en olieforureningskatastrofe.

Environment Pollution
Ocean

Fra idé til virkelighed - FEB-I konstrueres

Da den fleksible miljøpram skal kunne indsættes med kort varsel, er det væsentligt, at den er let at håndtere uden brug af specialudstyr. FLEX-FEB har derfor valgt at konstruere FEB-I i en størrelse, der er kompatibel med 20’ ISO containerformatet, så prammene kan håndteres overalt i verden med allerede tilgængeligt udstyr. For at opnå den maksimale opsamlingskapacitet i forhold til opbevarings- og transportvolumen er FEB-I gjort indvendig stabelbar, således at fire stk. FEB-I stablet i en ”vugge” fylder præcis som en 20’ ISO container, hvilket letter både opbevaring og transport af FEB-I.

4xFEB-i m 20' container.png
FEB-I bund skjult.png

FEB-I bygges i aluminium, som ikke alene er genanvendeligt men også vedligeholdelsesfrit. FEB-I kan derfor henstå som en beredskabskapacitet uden løbende vedligeholdelse indtil indsættelse. Alternativt kan man vælge at anvende FEB-I til andre opgaver som opsamling af tang/ålegræs eller plast og andet overfladeaffald i perioder uden olieforurening.

 

FEB-I er konstrueret symmetrisk, hvilket muliggør en fleksibel konfigurering og tilrigning af prammen med forskelligt funktionsudstyr, idet der ikke nødvendigvis skal tages hensyn til for og agter i tilrigningsfasen. 

FLEX-FEB har udviklet en speciel bælteskimmer til opsamling af olie og andre typer affald fra vandoverfladen. Bælteskimmeren, der monteres i prammens ene stævn, drives af kraftige litiumbatterier placeret i prammens pontoner.

 

FEB-I kan også operere med andet til rådighed værende olieopsamlingsudstyr, som eksempelvis konventionelle børsteskimmere, overløbsskimmere, pumper og grabbemateriel.

FEB-I m skimmer og kran.png

Takket den lave dybgang, lave vægt og beskedne dimensioner, kan FEB-I anvendes både på lave vanddybder, på lægt vand nær strandkanten, i søer og i vandløb. FEB-I kan under indsættelse bugseres/slæbes af et mindre fartøj, slæbes i forbindelse med flydespærringer, monteres med udenbordsmotorer og sejle for egen kraft, eller opankres, afhængig af hvad der er mest hensigtsmæssigt i det givne scenarie.

BILDER_FLEXFAB_SLIDES_edited.jpg
BILDER_FLEXFAB_SLIDES_edited.jpg
BILDER_FLEXFAB_SLIDES_edited.jpg

Alternative anvendelsesmuligheder for FEB-I

Det primære formål med FEB-I er at levere en enkel, effektiv og fleksibel beredskabskapacitet til bekæmpelse af olieforurening.

FLEX-FEB er dog af den opfattelse, at alene de alternative anvendelsesmuligheder med prammen er attraktive for kommuner, lokalsamfund og private aktører.

Det kan eksempelvis være:

 • Opsamling af tang/ålegræs i vandsøjlen.

 • Opsamling af fedtemøg.

 • Opsamling af plastaffald.

 • Opsamling af overfladeaffald i almindelighed.

 • Opsamling af blå-grønalger.

 • Arbejdsplatform, eksempelvis ved male- og dykkerarbejder.

 • Filter til oppumpning af ferskvand (FEB’en filtrerer udefra kommende forurenet vand og rent vand kan pumpes op fra prammens bundkar).

Den første FEB-I bygges på Søby Værft

Den første FEB-I blev bygget på Søby Værft i NOV 2021, og efter en række mindre udrustningsopgaver, var FEB-I er klar til overlevering fra værftet i FEB 2022, hvorefter egentlige søprøver fandt sted i løbet af foråret og forsommeren i 2022.

Der er tale om en fuldt funktionel testplatform, som løbende skal anvendes til at teste såvel miljøprammens sødygtighed og funktionalitet i forskellige scenarier, samt montering og funktionalitet af det tilhørende funktionsudstyr som flydespærringer, skimmer, elsystemer, m.v.

Søprøverne viste, at såvel FEB-I som funktionsudstyret klarede sig fint, også i frisk vind og let sø, hvilket bekræfter at konceptet med en eller flere miljøpramme opereret sammen med allerede tilgængelige fartøjer er helt rigtigt. Der blev samtidig også identificeret nogle forbedringsmuligheder, hvilket netop var formålet med FEB-I som testplatform og prøverne til søs.

FEB-I m skimmer og dæksplader.png
FEB-I færdigbygget perspektiv_edited.jpg
bottom of page