top of page

Beredskab

Beredskabsmodeller

En Beredskabsmæssig Hændelse

En beredskabsmæssig hændelse kan være en større ulykke, en terroraktion, en opgave med beskyttelse/kontrol af menneskemasser eller en naturpåvirkning, der har betydelig effekt på landets infrastruktur eller større områders flora- og/eller faunamiljø. En beredskabsmæssig hændelse er karakteriseret ved, at opgavens omfang betyder, at den ikke umiddelbart kan løses af en lokal, rutinemæssig driftsorganisation. Der kræves en både hurtig og betydelig indsats.

Du kan læse mere om beredskabsmodeller i FLEX-FEB’s White Paper, som kan downloades ved at klikke her 

Et Godt Beredskab

FLEX-FEB har i sit arbejde med beredskabsmodeller formuleret en definitionen på et godt beredskab som:

 

”Et effektivt beredskab med en kort responstid”.

 

Effektivt vil sige, at materiellet skal være velegnet til at løse opgaven, og at mandskab/ betjeningspersonale er i stand til at anvende materiellet professionelt.

 

Et godt beredskab består derfor at tre elementer:

 • Det rette udstyr til opgaven

 • Mandskab/betjeningspersonale, der er uddannet/trænet til at bruge udstyret

 • Kort responstid

Ligesom i “brandtrekanten”, skal alle tre elementer være til stede for at beredskabet kan fungere:

Afhængig af opgavens karakter kan velegnet materiel være relativt lavteknologisk eller højteknologisk. Det afgørende er, at det personale/mandskab, der skal anvende materiellet, har den fornødne uddannelse og er veltrænede.

Triangel_Template.png

UDDANNET MANDSKAB

KORT RESPONSTID

DET RETTE UDSTYR

To Beredskabsmodeller

Når man arbejder med beredskabsmodeller, kan man med fordel opdele beredskabsopgaver i to grupper - Specialberedskaber og Funktionelle Beredskaber. 

Specialberedskaber er karakteriseret ved:

 • Specialiseret og ofte komplekst materiel, der er en integreret del af indsættelsesenheden.

 • Professionelt, veluddannet betjeningspersonale.

 • Centralt organiseret i få centre.

 • Relativt dyrt - både i anskaffelse og drift.

 • Responstid afhængig af geografi (ofte lang).

Funktionelle beredskaber er karakteriseret ved:

 • Enkelt materiel (funktionsudstyr), der ikke er en del af indsættelsesenheden.

 • Lille uddannelsesbehov.

 • Decentralt organiseret i mange lokationer.

 • Relativt billigt - både i anskaffelse og drift.

 • Responstid uafhængig af geografi (ofte kort).

Skemaet overfor viser, hvordan forskellige beredskabsopgaver kan løses med henholdsvis et specialberedskab og et funktionelt beredskab.

Du kan læse mere om det funktionelle havmiljøberedskab i

FLEX-FEB’s White Paper, som kan downloades ved at klikke her.

Emergency Response Matrix.JPG

Et Funktionelt Havmiljøberedskab

Karakteristika

Et funktionelt havmiljøberedskab fordrer funktionelt havmiljøudstyr og ikke specialudstyr, der ofte er dyrt og kun til rådighed i begrænset omfang. Et funktionelt havmiljøberedskab er karakteriseret ved, at funktionsudstyret (materiellet) er billigt og så enkelt at betjene, at det er intuitivt eller kun kræver en meget kort vejledning. Samtidig er det funktionelle havmiljøberedskab karakteriseret ved, at materiellet ikke er en integreret del af indsættelsesenheden, og at materiellet er tilgængeligt decentralt, så responstiden er kort.

 

Havmiljøudstyret skal kunne indsættes fra stranden, eller til søs som en selvstændig kapacitet, uafhængigt af et moderskib, og udstyret skal være så enkelt at operere, at det kan indsættes uden, at mandskabet er særligt uddannet og rutineret.

Scenarie3.jpg
Fleksible Miljøpramme

Fleksible miljøpramme er allerede nævnt flere gange. Disse pramme kan - i én arbejdsgang - opsamle olieblandet vand, filtrere olien fra, lede det rensede vand tilbage i havet og opbevare olien, til den kan pumpes over i et tankanlæg og genanvendes.

 

Det særegne ved prammene er, at de har konstant dybgang uanset lastekondition. Det betyder dels, at lastekapaciteten udnyttes 100%, hvor den i et konventionelt miljøskib med lagertanke typisk udnyttes mindre end 20%. Det betyder også, at fleksible miljøpramme med en relativ betydelig lastekapacitet kan indsættes i lægtvandszonen tæt på land.

 

De fleksible miljøpramme kan placeres decentralt i havne i kystkommunerne. Det indebærer flere fordele. For det første vil responstiden være meget kort for de første enheder, for det andet vil miljøprammene til dagligt kunne anvendes til opsamling af eksempelvis tang/ålegræs eller andet affald, som flyder i vandoverfladen langs kysterne, og for det tredie vil prammene i dagligdagen være til rådighed for de frivillige organisationer, der skal indsætte dem ved et olieudslip. Det sikrer en rutine og fortrolighed med at anvende udstyret, som vil være uvurderlig ved en indsættelse i en skarp situation.

Derfor er fleksible miljøpramme det bedste bud på et funktionelt havmiljøberedskab. Fleksible miljøpramme eksisterer endnu ikke som hyldevare, men FLEX-FEB har påbegyndt udvikling og design af disse miljøpramme, og den første fuldt funktionelle fleksible miljøpram forventes at være klar medio 2022.

 

Du kan læse mere i FLEX-FEB’s White Paper om funktionelt havmiljøberedskab, som kan downloades ved at klikke her

bottom of page